Jannica, 37 år

Jannica började känna sig sjuk i september 2023. Efter att ha varit hemma i en vecka hade hon fortfarande hög feber och torrhosta, vilket fick henne att söka vård. Sjukhuset upptäckte en kraftig blockering i hennes luftvägar och syresättningsproblem och skickade henne till akutmottagningen på St Goran's Hospital. Därifrån lades hon in på medicinkliniken i fyra dagar för att få syrgas och olika inhalationer. Samtidigt genomfördes en undersökning för att fastställa om infektionen orsakades av bakterier eller ett virus.

"Jag har aldrig varit så sjuk. Det är helt sjukt. Speciellt när man är så ung", säger Jannica

Dag 5 erbjöds hon möjligheten att fortsätta sin behandling med syrgas och inhalationsstöd hemma på den virtuella avdelningen. Omfattningen av övervakning dygnet runt och undersökande insatser kvarstod men tillhandahölls via den virtuella avdelningen.  

"Läkaren gjorde en kort bedömning på sjukhuset, sedan kom sjuksköterskan och vårdbiträdet och hämtade mig, tillsammans med all utrustning vi behövde ta med oss hem. Sedan fortsatte behandlingen hemma", förklarar Jannica vidare.

På den virtuella avdelningen hade Jannica kontakt med läkare och sjuksköterskor under de digitala ronder som genomfördes dagligen. Hon fick också besök av öppenvårdspersonal i hemmet som gjorde ytterligare undersökningar för att fastställa orsaken till hennes andningsproblem. Efter ett par dagar hemma fick hon diagnosen lunginflammation och då kunde lämplig behandling sättas in. Under sin behandlingsperiod observerades hon dygnet runt och personalen var alltid redo om hennes hälsotillstånd skulle förvärras.

På den virtuella avdelningen övervakas patienterna digitalt av sjuksköterskor och läkare. Nödvändig medicinsk utrustning, som syrgas och inhalator, hanteras av patienten själv efter instruktioner från vårdpersonalen.

Jannicas berättelse illustrerar hur virtuell vård i hemmet både kan avlasta akutsjukhusen och förbättra vårdkvaliteten och patientupplevelsen. I sitt tillstånd behövde Jannica övervakning dygnet runt och tillgång till hela sjukhusets resurser, inklusive en utredning av hennes oklara hälsotillstånd och beredskap vid en eventuell försämring.